Barion Pixel
Fogadja el a cookie beállításokat a megfelelő működéshez. Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

Meglepetésem nyereményjáték szabályzat ajándékcsomag

Hányszor szerepel a megadott kulcsszó - Nyereményjáték szabályzat

1. SZERVEZŐ

A Fadrusz Kincse Kft. (székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 14. földszint 2., cégjegyzékszám: 01 09 891323, adószám: 14153596-2-43, képviseli: Kincses Ádám, a továbbiakban: Szervező)
nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2023.11.14. és 2023.12.09. között a https://www.meglepetesem.hu/ URL-en elérhető weboldalán (továbbiakban: weboldal).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos):

Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, és a 18. életévét betöltötte.

Továbbá aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a Játékhoz kapcsolódó feladatot teljesíti (továbbiakban: "Kulcsszavak megtalálása").

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot. és a Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót. A Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:

https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A játék 2023.11.14. és 2023.12.09. között tart.

3.2. A 2023.12.09. után beérkezett Megfejtéseket a Szervező nem fogadja el érvényesnek, a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett Megfejtések érvénytelenek. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező Megfejtéseket vesz részt.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

4.1. A Játék felülete a

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-ajandekcsomag-maganszemelyeknek oldala.

4.2. A Játékra jelentkezni kizárólag a https://www.facebook.com/meglepetesem.hu  Facebook oldalán keresztül lehetséges, a megadott bejegyzés alatt kommentben.

4.3. A Játékosok feladata, hogy a 22023.11.14. és 2023.12.09. között megtalálják, hogy hány alkalommal szerepel a “Karácsonyi ajándékcsomag” kifejezés az alábbi oldalon, majd ezt Facebook kommentben elküldjék az adott bejegyzés alatt. A Játékosok megfejtésükkel jogosultságot szerezhetnek, hogy megnyerjék az 1 darab karácsonyi ajándékcsomagot.

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-fenyek-2368 

A Játék lezárását követően a nyerteseket a “Besocial” alkalmazással választjuk ki.

https://socialwinner.besocial.hu/ 

4.4. Azok a Megfejtések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Megfejtések számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.5. A Játék során az összes  Játékos között 1 db ajándékcsomagot sorsolunk ki.

5. A JÁTÉK NYEREMÉNYEI

5.1. A Nyertesek a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott alábbi ajándékot kapják: 1 db ajándékcsomag

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-fenyek-2368 

5.2. A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. A nyeremény másra át nem ruházható. Sem a nyertes Játékos, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

5.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb díjat.

5.4. A nyeremények esetében a nyeremény tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező esemény miatt a korábban megnevezett nyeremény helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos értékű nyereményt ajánljon fel.

5.5. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú Megfejtés, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereménynél kevesebbet adjon át.

5.6. A nyertes Játékost a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem terheli.

6. A NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA

6.1. A Játék során az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt érvényes „”Megfejtéssel” rendelkezik.

6.2. A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 1 darab nyertest és 3 db tartaléknyertest, akik szabálytalan Megfejtést, vagy a nyertes elérhetetlensége esetén a sorsolás sorrendjében lépnek a kieső Nyertes helyére.

6.3. A sorsolás időpontja: 2023.12.10 – 10:00

6.4. A sorsolás helyszíne: 1114 Budapest, Fadrusz utca 14. földszint 2.

6.5. A sorsolás nem nyilvános, amely a Besocial alkalmazással kerül rögzítésre

6.6. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a Játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a Játék nyertesének.

6.7. A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

6.8. A Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a Nyerteseket.

6.9. A részvételhez szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását követően történik.

7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE

7.1. A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 3 (három) napon belül a Szervező privát üzenetben/emailben tájékoztatja őket, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

7.2. A nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@meglepetesem.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7.3. Amennyiben a Szervező megkeresésére a nyertes 5 (öt) naptári napon belül nem reagál, azaz nem adja meg a kért adatokat a visszaigazoló e-mailben, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 3 napon belül értesítjük email üzenetben. A tartalék nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@meglepetesem.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a tartaléknyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a tartaléknyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7.4. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél reklamációra nem jogosult.

7.5. A nyertes a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a Nyertes nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a postázási cím megadását megtagadja.

7.6. Ha felmerül postázási költségek, azt a Szervező viseli és fizeti meg.

8. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A JÁTÉKOS ÁLTAL

8.1. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszavonhatja jelentkezését a Feliratkozás törlésével vagy a Szervezőnek küldött e-mailben. A visszavonásról rendelkező e-mailt az alábbi email címre kell megküldenie: info@meglepetesem.hu. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

9. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

9.1. A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

9.2. A Feliratkozást a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható a Szervező egyoldalú döntése alapján.

9.3. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, továbbá azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, illetve Játékosoknak okoztak.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan regisztráció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjon, vagy a Játékos Regisztrációját törölje.

10. A NYEREMÉNYEK ADÓZÁSA

10.1. A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg a nyertes és/vagy tartaléknyertes által megadásra kerülő személyes adatok alapján.

10.2.  A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest/tartaléknyertest terhelik.

11. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

11.1. A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet a Játékosnak és a kifejezetten el kell fogadnia, ha részt kíván venni a Játékban. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

11.2. A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Játékos az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles Szervezőt haladéktalanul értesíteni.

11.3. A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

11.4. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékban való részvétellel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, VIS MAIOR

12.1. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

12.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

12.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

12.4. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertesek/tartaléknyertesek által megadott kézbesítési címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12.5. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól.

12.6. A Regisztráció során felmerülő problémákból a Szervező a Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@meglepetesem.hu e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

12.7. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.

12.8. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően keletkeznek. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosító forgalmazót terheli felelősség.

14. EGYÉB

14.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

14.2. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

14.3. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

14.4. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járvány vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező köteles ezt a Játék weboldalán közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

14.5. A Szervező a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 60 (hatvan) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2023.09.05.

Fadrusz Kincse Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Mellékletek:

1. Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok kezeléséről

     a. https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
 

Az oldal tetejére